A duhet te flini me çorape? Ja çfarë thotë mjekësia për …

Disa njerëz e kanë të pamu ndur që të fl enë zba thur, ndaj pre ferojnë gjith monë që të fl enë me çor ape, ashtu siku ndër të tjerë nd ihen sikur iu zih et fr yma nëse fle në me to.

Nuk bëh et fjalë për një ve s, por për një zgjed hje ba zuar në nat yrën e njeriut.Kështu gji thë ata pe rsona që fl enë me çor ape, janë shumë të ndj eshëm ndaj të fto htit.

Kjo gjë mund të ketë lid hje me disa karakteristika të pa mjes fi zike, si lëk ura, metabo lizmi dhe tr upi.

Ata pers ona që kanë një meta bol izëm më të shp ejtë, e ndje jnë më shumë të nxeh tin dhe dje. rsiten gj atë natës.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *