Categories
HOME

Myku aty “poshtë” tek femrat! Ja si të shpëtoni njëherë e mirë prej tij. Meshkujve u bën…

Infe.ksionet vag.inale janë ndër më të përhapurat që femrat përjetojnë gjatë jetës së tyre. Është vlerësuar se çdo 1 në 2 femra do të ketë një inf.eksion vag.inal në një pikë të jetës së tyre.

Infe.ksionet va.ginale mykotike ndryshe njihen edhe si vag.initi vulvular dhe shkaktohen nga Can.dida alb.icans që është vlerësuar të shkaktojnë rreth 92% të të gjitha infe.ksioneve my.kotike.

Candida hynë në familjen e kërpudhave dytrajtëshe pasi rritet në dy forma, si kërpudhë dhe si myk.

Myku gjendet natyrisht në çdo pjesë të trupit, sidomos në zonat e lagështa dhe të ngrohta të trupit.

Përpos faktit se infe.ksionet mykotike janë shumë të përhapura, ka disa mënyra të thjeshta të cilat ndihmojnë parandalimin e tyre.

Sipas mjekëve: Dieta është shumë e rëndësishme; rekomandohet një dietë e pasur me fruta, perime, prodhime të payndyrshme të qumështit dhe drithëra.

Kontrollimi i nivelit të sheqerit në gj.ak dhe menjanimi i përdorimit të antib.iotikëve të panevojshëm mund të parandaloj infe.ksionet my.kotike.

Veshja e duhur gjithashtu zvogëlon rre.zikun për inf.eksione my.kotike; rekomandohet veshja e pantallonave të gjera, fund dhe të brendshme pambuku.

Sakaq shmangni banjot e nxehta dhe rrobat e lagura; ndërroni kostumin e banjos dhe rrobat e stërvitjes pas këtyre aktiviteteve.

Gjatë ciklit mens.trual ndryshoni tamponin shpesh.

Reduktoni përdorimin e produkteve të ndryshme (aromatike) gjatë dushit pasi këto ndikojnë tek ekuilibri vag.inal dhe mund të rezultojnë në infe.ksioni my.kotike.

Infe.ksionet vag.inale shfaqen me simptoma shumë të ngjashme, por shk.aktohen nga mikroo.rganizma të ndryshëm dhe për këtë arsye trajtimi i tyre ndryshon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.